فرمت نگارش مقالات

عنوان مقاله : (فونت B Titr - اندازه 14 پررنگ)

 

نام و نام خانوادگي نويسنده اول (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

مثال:
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مناببع انسانی دانشگاه افسری امام علی (ع) نزاجا، تهران، ايران.
 آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

 

نام و نام خانوادگي نويسنده دوم (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

وابستگی سازمانی نویسنده (فونت  B Nazanin- اندازه 11)

آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 10 pt -  (Times New Roman

 

چکیده (فونتB Nazanin  - اندازه 12 - پررنگ)

در متن چكيده بايد مستقیما به مسئلة مورد مطالعه، اهداف، روش پژوهش، يافته‌‌ها و نتایج اشاره شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند). متن چكيده با فونت (B Nazanin - اندازه 12) و با يک خط فاصله نوشته شود. طول چكيده در مقاله نباید كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 300 كلمه باشد. چكيده بايد كامل و فقط در يك پاراگراف آورده شود. از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده خودداري گردد. نکته مهم این است که صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و وابستگي سازماني( اداري يا دانشگاهي) و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود. 

 

واژگان كليدي: بین 5-3 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند (فونتB Nazanin  - اندازه 12)

 

مقدمه (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

مقالات بايد در قالب نرم افزار مایکروسافت وُرد  2010)یا 2007 یا 2003) ارسال گردد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت B Nazanin - اندازة 12 - تك فاصله تهيه شود. عنوان بخش‌های اصلی با فونت B Nazanin و اندازه 12- پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با اندازه 11- پررنگ تايپ شود. تنظيمات صفحه باید از بالای صفحه 5 سانتیمتر و از پايين، چپ و راست صفحه 5/2 سانتيمتر باشد. در مقدمه به بيان مسأله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته ‌شود، اين بخش ها مي توانند داراي تيتر مستقل باشند. (مقالات غیر پژوهشی  مانند مقالات علمي مروري  و ترويجي از اين چارچوب مستثني هستند و بر اساس نظر نويسنده تنظيم مي شوند).

تعداد صفحات مقاله با شكل‌ها و جدول‌ها نبايد حداقل از 5 صفحه کمتر و حداکثر از 20 صفحه بيشتر باشد. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: (مهدوي، 1397) و برای منبع انگلیسی: (Kumar, 2018). از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود.

 

روش تحقيق (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي‌شود (مقالات غیر پژوهشی از اين چارچوب مستثني هستند).

 

يافته ها (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در اين بخش، يافته هاي پژوهش گزارش مي شود. يافته ها باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصيف و تحليل داده‌ها باشد. اگر تحقیق مقاله شما علمی مروری یا ترویجی است، نگارش این بخش الزامی نیست.  

 

بحث و نتيجه‌گيري (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در كار، به صورت خلاصه توضيح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي نمايد که  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است. در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.

 

منابع (فونت B Nazanin - اندازه 12 - پررنگ)

منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. از بکار بردن منابع اضافی که در داخل متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد (APA) ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Nazanin – اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد.

 

نحوه آدرس دهی منابع داخل متن:

مقاله منبع

فارسی

انگلیسی

یک نویسنده

(مهدوي، 1397)

(Robbins, 2018)

دو نویسنده

(مهدوي و احمدی، 1393)

(Robbins and Kumar, 2018)

بیشتر از دو نویسنده

(مهدوي و همکاران، 1393)

(Robbins et al, 2018)

 

نحوه نگارش منابع انتهای مقاله:

برای مقالات فارسی:

جاللی، حمید و همکاران (1401). تاثیر آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر تاب آوری سربازان، نشریه علمی طب نظامی، 24(1)،  102-95.

برای کتب فارسی:

فراستخواه، مقصود ‌(1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، چاپ دوم، تهران: آگاه.

 

برای مقالات انگلیسی:

 

Pawlisiak, Mieczysław (2020). Logistic Security of Military Units and Institutions During the COVID-19 Pandemic. European Research Studies Journal, Vol. 42. No. 1: 71-81.

برای کتب انگلیسی:

Reisyan, G. D. (2016) Nero-organizational Culture:A new approach to understanding human behavior and interaction in the workplace . London: Springer International Publishing Switzerland.

 

 

 

 

 

توجه:

  1. ملاک صدور گواهی های اصلی ، اسامی مندرج در فایل ورد مقاله ارسالی می باشد.
    2.
    تعداد مطلوب صفحات مقاله می تواند از 5 صفحه تا حداکثر 20 صفحه باشد.

 

جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

14

پررنگ

نام و نام خانوادگي

B Nazanin

12

پررنگ

مشخصات نويسندگان

B Nazanin

11

نازک

نشانی پست الکترونيکي نويسندگان

Times New Roman

10

نازک

عنوان بخش­ها

B Nazanin

12

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

B Nazanin

11

پررنگ

متن چکيده و واژگان کليدي

B Nazanin

12

نازک

متن اصلي

B Nazanin

12

نازک

زير نويس فارسي

B Nazanin

10

نازک

زير نويس لاتين

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

B Nazanin

10

پررنگ

متن فارسي درون جدول ها

B Nazanin

10

نازک

متن لاتين درون جدول ها

Times New Roman

9

نازک

منابع و مراجع فارسي

B Nazanin

11

نازک

منابع و مراجع لاتين

Times New Roman

10

نازک

 

 

 

 

 

عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
  • فرمت نگارش مقالات 1402/07/29 478 476.9 KB